AVISO LEGAL
En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico ( LSSICE) a continuación detállanse os datos identificativos da empresa:
Nome da empresa:
Razón social:
NIF:
Dirección:
Teléfono:
Neste espazo, os usuarios atoparán toda a información relativa aos termos e condicións legais que definen as relacións entre eles e a empresa. como responsable da WEB.
A empresa como responsable da WEB, asume o compromiso de procesar a información dos nosos usuarios e clientes con plenas garantías e cumprir cos requisitos nacionais e europeos que regulan a recompilación e uso dos datos persoais dos nosos usuarios.
A WEB, por tanto, cumpre rigorosamente co RGPD (REGULAMENTO (UE) 2016/679 de protección de datos) e a LSSI-CE (Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico).
Condicións xerais de uso
As presentes Condicións Xerais regulan o uso (incluíndo o mero acceso) das páxinas integrantes da WEB, incluídos os contidos e servizos postos a disposición nelas. Toda persoa que acceda á WEB acepta someterse ás Condicións Xerais vixentes en cada momento nela.
Datos persoais que solicitamos e como o facemos

Lee a Política de Privacidade

Compromisos e obrigacións
O usuario queda informado, e acepta, que o acceso á WEB non supón, de ningún xeito, o inicio dunha relación comercial coa empresa. Desta forma, o usuario comprométese a utilizar A WEB, os seus servizos e contidos sen contravir a lexislación vixente, a boa fe e a orde pública.
Queda prohibido o uso da WEB, con fins ilícitos ou lesivos, ou que, de calquera forma, poidan causar prexuízo ou impedir o normal funcionamento da mesma. Respecto dos contidos, prohíbese:
  • A súa reprodución, distribución ou modificación, total ou parcial, a menos que se conte coa autorización dos seus lexítimos titulares.
  • Calquera vulneración dos dereitos do prestador ou dos lexítimos titulares.
  • A súa utilización para fins comerciais ou publicitarios.

Na utilización da WEB o usuario comprométese a non levar a cabo ningunha conduta que puidese danar a imaxe, os intereses e os dereitos da empresa. ou de terceiros ou que puidese danar, inutilizar ou sobrecargar A WEB ou que impedise, de calquera forma, a súa normal utilización.

Dereitos de propiedade intelectual e industrial

El usuario coñece e acepta que a totalidade da WEB, contendo sen carácter exhaustivo o texto, software, contidos (incluíndo estrutura, selección, ordenación e presentación dos mesmos) podcast, fotografías, material audiovisual e gráficos, está protexida por marcas, dereitos de autor e outros dereitos lexítimos, de acordo cos tratados internacionais nos que España é parte e outros dereitos de propiedade e leis de España.

En virtude do disposto na Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos da WEB, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización da empresa. O usuario comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade do a empresa.

Ligazóns externos

LA WEB, proporciona ligazóns a outros sitios web e contidos que son propiedade de terceiros .O único obxecto das ligazóns é proporcionar ao usuario a posibilidade de acceder ás devanditos ligazóns. A empresa. non se responsabiliza en ningún caso dos resultados que poidan derivarse ao usuario por acceso ás devanditos ligazóns.