POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Mediante esta política de privacidade comprometémonos a asegurar que a súa información persoal atópese protexida e non se utilice de forma indebida.Neste documento explicamos quen é o responsable de tratamento, con que finalidade vai tratar a súa información persoal, a lexitimación para o tratamento, como a solicitamos, como a utilizamos, os dereitos que lle asisten e tamén se explican os procesos que dispuxemos para protexer a súa privacidade. Ao facilitarnos a súa información persoal e utilizar os nosos sitios web, entendemos que leu e comprendeu os termos relacionados coa información de protección de datos de carácter persoal que se expoñen. Asúmea a responsabilidade de cumprir coa lexislación vixente en materia de protección de datos nacional e europea, e teñen o obxectivo de tratar os seus datos de maneira lícita, leal e transparente.

RESPONSABLE DO TRATAMIENTO

(——-)

(CONCELLO DE A PASTORIZA)

FINALIDADE

ESPAZO DEPORTIVO

LEXITIMACIÓN

  • Para o cumprimento dun contrato e/ou relación comercial.
  • Para o cumprimento de distintas obrigacións legais.
  • Por interese lexítimo, por exemplo, por motivos de seguridade, prevención da fraude. para mellorar os nosos servizos e produtos, ou para xestionar as solicitudes,consultas ou posibles reclamacións que puidesen xurdir.
  • Co seu consentimento expreso

CONSERVACIÓN

Só almacenamos a súa información persoal na medida en que a necesitamos a fin de poder utilizala segundo a finalidade pola que foi solicitada,e segundo a base xurídica do tratamento da mesma de conformidade coa lei aplicable. Manteremos a súa información persoal mentres exista unha relación contractual e/ou comercial con vostede, ou mentres vostede non exerza o seu dereito de supresión, cancelación e/ou limitación do tratamento dos seus datos.Nestes casos, manteremos a información debidamente bloqueada, sen darlle ningún uso, mentres poida ser necesaria para o exercicio ou defensa de reclamacións ou poida derivarse algún tipo de responsabilidade xudicial, legal ou contractual do seu tratamento, que deba ser atendida e para o que sexa necesaria a súa recuperación.

DESTINATARIOS

Se vostede deunos o seu consentimento a información que nos facilita será comunicada a empresas ou profesionais directamente relacionados co responsable.Así mesmo, hai empresas que nos prestan outro tipo de servizos como son: tecnoloxía da información (almacenamento e procesamento da información), servizos contables, fiscais, servizos de auditoría, etc. Estas terceiras partes só teñen acceso á información persoal que necesitan para levar a cabo devanditos servizos. Esíxeselles que manteñan en confidencialidade a súa información persoal e non poden utilizala de ningunha outra forma que aquela que lles solicitamos. Todas estas empresas aplican o mesmo grao de protección que o responsable, e o acceso está regulado por un contrato de encargado de tratamento.Así mesmo, a súa información persoal estará ao dispor das Administracións públicas, Xuíces e Tribunais, para a atención das posibles responsabilidades nadas do tratamento

DEREITOS DOS INTERESADOS.

Os interesados poderán exercer o dereitos acceso, rectificación, supresión, portabilidad e a limitación ou oposición, dirixíndose por escrito, acompañando fotocopia do DNI a:

(__________)

Transferencia internacional

A información persoal que solicitamos reside España, non se realizan transferencias internacionais de datos.

Ligazóns a sitios web de terceiros

No caso que incluamos ligazóns a sitios web que non son operados nin controlados por nós, será puntualmente informado. Xa que non dispoñemos control algún sobre eses sitios nin somos responsables do contido dos mesmos.

Datos de menores

Non solicitamos información persoal algunha de menores deliberadamente, se non é coa autorización do pai/nai ou titor.Se vostede é menor de idade, por favor non tente rexistrarse como usuario dos nosos sitios web. Se descubrimos que por erro obtivemos información persoal dun menor, eliminaremos dita información canto antes.

Implementamos as medidas técnicas e organizativas adecuadas coa finalidade de protexer os seus datos persoais, e estas medidas son revisadas periodicamente.

A Entidade resérvase o dereito para modificar a presente política para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudenciais así como a prácticas da industria. Nos devanditos supostos, A Entidade anunciará nesta páxina os cambios introducidos con razoable antelación á súa posta en práctica.

Tamén lle informamos pode dirixirse á Autoridade de Control en materia de Protección de Datos competente para obter información adicional ou presentar unha reclamación.